Sunday, October 22, 2006
CUTE CHILDREN ATTENDED THE KIRTAN COMPETITION 
posted by Balbir Singh at 12:55 AM | Permalink | 0 comments
Sunday, October 15, 2006
Forgetting the Transcendent Lord, all sorts of illnesses are contracted.

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ
कतिकि करम कमावणे दोसु न काहू जोगु ॥
katik karam kamaavnay dos na kaahoo jog.
In the month of Katak, do good deeds. Do not try to blame anyone else.
ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗ
परमेसर ते भुलिआं विआपनि सभे रोग ॥
parmaysar tay bhuli-aaN vi-aapan sabhay rog.
Forgetting the Transcendent Lord, all sorts of illnesses are contracted.
ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨਿ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ
वेमुख होए राम ते लगनि जनम विजोग ॥
vaimukh ho-ay raam tay lagan janam vijog.
Those who turn their backs on the Lord shall be separated from Him and consigned to reincarnation, over and over again.
ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ
खिन महि कउड़े होइ गए जितड़े माइआ भोग ॥
khin meh ka-urhay ho-ay ga-ay jit-rhay maa-i-aa bhog.
In an instant, all of Maya's sensual pleasures turn bitter.
ਵਿਚੁ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ
विचु न कोई करि सकै किस थै रोवहि रोज ॥
vich na ko-ee kar sakai kis thai roveh roj.
No one can then serve as your intermediary. Unto whom can we turn and cry?
ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ
कीता किछू न होवई लिखिआ धुरि संजोग ॥
keetaa kichhoo na hova-ee likhi-aa Dhur sanjog.
By one's own actions, nothing can be done; destiny was pre-determined from the very beginning.
ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗ
वडभागी मेरा प्रभु मिलै तां उतरहि सभि बिओग ॥
vadbhaagee mayraa parabh milai taaN utreh sabh bi-og.
By great good fortune, I meet my God, and then all pain of separation departs.
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ
नानक कउ प्रभ राखि लेहि मेरे साहिब बंदी मोच ॥
naanak ka-o parabh raakh layhi mayray saahib bandee moch.
Please protect Nanak, God; O my Lord and Master, please release me from bondage.
ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਬਿਨਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥
कतिक होवै साधसंगु बिनसहि सभे सोच ॥९॥
katik hovai saaDhsang binsahi sabhay soch. 9
In Katak, in the Company of the Holy, all anxiety vanishes. 9

You can listen/download the above shabad and full Barahmah here.Download
 
posted by Balbir Singh at 7:36 AM | Permalink | 0 comments
Monday, October 09, 2006
O Guru Raam Daas, save me! Take me into Your Sanctuary!
Guru Ramdas ji dey Prakash Utsav Di Sariyan nu Lakh Lakh Wadhai
On the occasion of Guru Ramdas ji's Birthday,Congratulations to all

hm Avguix Bry eyku guxu nwhI AMimRqu Cwif ibKY ibKu KweI ]
ham avagun bharae eaek gun naahee a(n)mrith shhaadd bikhai bikh khaaee ||
I am overflowing with sins and demerits; I have no merits or virtues at all. I abandoned the Ambrosial Nectar, and I drank poison instead.

mwXw moh Brm pY BUly suq dwrw isau pRIiq lgweI ]
maayaa moh bharam pai bhoolae suth dhaaraa sio preeth lagaaee ||
I am attached to Maya, and deluded by doubt; I have fallen in love with my children and spouse.

ieku auqm pMQu suinE gur sMgiq iqh imlµq jm qRws imtweI ]
eik outham pa(n)thh suniou gur sa(n)gath thih mila(n)th jam thraas mittaaee ||
I have heard that the most exalted Path of all is the Sangat, the Guru's Congregation. Joining it, the fear of death is taken away.

iek Ardwis Bwt kIriq kI gur rwmdws rwKhu srxweI ]4]58]
eik aradhaas bhaatt keerath kee gur raamadhaas raakhahu saranaaee ||4||58||
Keerat the poet offers this one prayer: O Guru Raam Daas, save me! Take me into Your Sanctuary! ||4||58|| 
posted by Balbir Singh at 11:59 PM | Permalink | 0 comments
Friday, October 06, 2006
Churn the churn of the Lord, O my Siblings of Destiny.Churn it steadily, so that the essence, the butter, may not be lost.

<> siqgur pRswid ]
ik oa(n)kaar sathigur prasaadh
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

Awsw sRI kbIr jIau ky caupdy iekquky ]
aasaa sree kabeer jeeo kae choupadhae eikathukae
Aasaa Of Kabeer Jee, Chau-Paday, Ik-Tukay:

snk snµd AMqu nhI pwieAw ]
sanak sana(n)dh a(n)th nehee paaeiaa
Sanak and Sanand, the sons of Brahma, could not find the Lord's limits.

byd pVy piV bRhmy jnmu gvwieAw ]1]
baedh parrae parr brehamae janam gavaaeiaa 1
Brahma wasted his life away, continually reading the Vedas. 1

hir kw iblovnw iblovhu myry BweI ]
har kaa bilovanaa bilovahu maerae bhaaee
Churn the churn of the Lord, O my Siblings of Destiny.

shij iblovhu jYsy qqu n jweI ]1] rhwau ]
sehaj bilovahu jaisae thath n jaaee 1 rehaao
Churn it steadily, so that the essence, the butter, may not be lost. 1Pause

qnu kir mtukI mn mwih ibloeI ]
than kar mattukee man maahi biloee
Make your body the churning jar, and use the stick of your mind to churn it.

iesu mtukI mih sbdu sMjoeI ]2]
eis mattukee mehi sabadh sa(n)joee 2
Gather the curds of the Word of the Shabad. 2

hir kw iblovnw mn kw bIcwrw ]
har kaa bilovanaa man kaa beechaaraa
The churning of the Lord is to reflect upon Him within your mind.

gur pRswid pwvY AMimRq Dwrw ]3]
gur prasaadh paavai a(n)mrith dhhaaraa 3
By Guru's Grace, the Ambrosial Nectar flows into us. 3

khu kbIr ndir kry jy mNØIrw ]
kahu kabeer nadhar karae jae ma(n)aeeraa
Says Kabeer, if the Lord, our King casts His Glance of Grace,

rwm nwm lig auqry qIrw ]4]1]10]
raam naam lag outharae theeraa 4110
one is carried across to the other side, holding fast to the Lord's Name. 4110
 
posted by Balbir Singh at 9:23 PM | Permalink | 0 comments